Slättö och Vattenfall inleder samarbete

En utbyggd laddinfrastruktur är vad som behövs för att fler elbilar ska börja rulla på våra vägar. Samarbetet mellan fastighetsbolaget Slättö Förvaltning och Vattenfall innebär att inom fem år kommer femton tillväxtstäder att ha utrustats med 500 nya laddpunkter anslutna till laddnätverket InCharge.

Det nya InCharge samarbetet med Slättö Förvaltning handlar om hårdvara, betalningslösning och uppkoppling till InCharge IT-plattform. Totalt handlar det om 100 nya laddpunkter per år under en fem-års period, totalt 500 laddpunkter, eller tio procent av Slättö Förvaltnings parkeringsplatser.

– Detta är ett viktigt och bra initiativ med tanke på att ungefär 80 procent av all laddning sker i hemmet. För att människor som bor i lägenhet ska kunna äga en elbil måste de ha möjlighet att ladda hemma, säger Susanna Hurtig, Nordenchef Vattenfall E-Mobility.

I och med att fossila bilar byts ut till elbilar och hybrider i en allt snabbare takt behöver fastighetsbolagen agera och planera tidigare för en laddinfrastruktur.

– Samarbetet visar vägen för hur fastighetssektorn kan agera för att möjliggöra för att sina boende ska kunna äga en elbil. Vi välkomnar Slättö Förvaltnings initiativ och hoppas att de kan inspirera andra, säger Susanna Hurtig, Nordenchef Vattenfall E-Mobility.

Vattenfall har en tydlig hållbarhetsstrategi om en klimatsmart och fossilfri framtid där elbilar och laddningen av dessa är av avgörande betydelse. Slättö Förvaltning har också en framåtdrivande hållbarhetsprofil och arbetar för att samtliga fastigheter, med både hyres- och bostadsrätter, ska vara miljöcertifierade enligt Miljöbyggnad.

– Slättö har antagit ett digert och omfattande hållbarhetsprogram, väsentligt tuffare än de flesta andra. Samarbetet med Vattenfall är ytterligare ett avrop på det och ger våra boende, deras besökare och allmänheten möjlighet att på allvar satsa på en elbil. Det bidrar även till renare städer där vi finns. Man skulle kunna säga att Slättö redan i dag gör det andra säger att de ska göra, säger Henrik Nordlöf, vice vd för Slättö Förvaltning.

Slättö rekryterar ytterligare tre kvinnor till ledande befattningar

Slättö rekryterar Sofie Sihver, transaktionschef, Linda Strind, förvaltningschef samt Caroline Öberg, redovisningschef. Med dessa rekryteringar uppnår Slättö 19 omsorgsfullt rekryterade medarbetare.

Sofie Sihver rekryteras som transaktionschef och kommer senast från en befattning som transaktionschef på Norrporten/Castellum. Sofie är fastighetsekonom från KTH och har tidigare arbetat som projektledare på Pangea.

”Jag trivs på fastighetsägarsidan och det är jättekul att få arbeta i ett bolag i expansionsfas. Vi har en spännande resa framför oss med en stor projektportfölj. Jag ser mycket fram emot att få arbeta med Slättö i ett fantastiskt team och ett bolag som motsvarar mina värderingar, säger Sofie Sihver.

Linda Strind rekryteras till rollen som förvaltningschef från sin nuvarande befattning som konsultchef hos Sweco Management. Linda har en examen inom fastighetsekonomi från KTH och har över 15 års erfarenhet av fastighetsförvaltning, fastighetsanalys och projektledning från privat och offentlig sektor. Tidigare har Linda arbetat på Statens Fastighetsverk, Locum, Atrium Ljungberg och Möller & Partners.

“Det blir spännande att som förvaltningschef få vara med och bygga upp en långsiktig hållbarhet i ett ungt och nytänkande bolag. Med min bakgrund hoppas jag kunna tillföra Slättö ett stort värde, framförallt när det gäller att få in projekt smidigt i förvaltningsskedet. Slättö är ett intressant och expansivt bolag som bara börjat sin resa, säger Linda Strind”

Caroline Öberg har rekryterats som redovisningschef och kommer närmast från en befattning som revisor med fokus på fastighet och entreprenad och IFRS-specialistbefattning på PWC. Caroline är civilekonom från Stockholms universitet. Erfarenheten från Vattenfall, BDO Stockholm och PWC passar väl in i Carolines nya uppdrag på Slättö.

”Jag drivs av och tycker det är kul att arbeta i fondverksamhet där det är hö g energi och aktivitet. Att dessutom arbeta i fastighetsbranschen i ett tillväxtbolag har länge varit ett mål, säger Caroline Öberg.”

”Jag är stolt och glad att vi lyckats attrahera kompetenta och duktiga fastighetskvinnor till Slättö. Vi befinner oss i en utvecklingsfas som är mycket intressant och där behöver vi ligga framtung i vår organisationsutveckling för att inte riskera att drabbas av växtverk. Med dessa starka rekryteringar och ytterligare någon på ingång är vi redo att på allvar skala upp vår verksamhet säger Johan Karlsson, VD på Slättö.”

För ytterligare information:

Johan Karlsson, VD, johan.karlsson@slattoforvaltning.se, 070-363 55 09

Slättö går vidare i arkitekttävling i Norrköping

Slättö går vidare i arkitekttävlingen i Norrköpings kommun inom kvarteret Garvaren (Nordantill 1:5 m.fl.). Garvaren är den tredje arkitekttävlingen avseende bostäder i Industrilandskapet som Norrköpings kommun genomför. Norrköpings kommun avser teckna marköverlåtelseavtal med vinnande bolag.

Genom utvärdering av intresseanmälan har 5 byggherrar utsetts för deltagande i fortsatt arkitekttävling. Med tävlingsformens hjälp ska det bästa projektet för tomten tas fram, avseende arkitektonisk kvalitet. Den nya bebyggelsen på tomten ska berika stadsmiljön, både funktionsmässigt och visuellt. Respekten för det kulturhistoriska arvet är givet för en miljö som industrilandskapet.

“Vi är glada över att vara ett av 5 bolag som går vidare i hård konkurrens mellan 16 tävlingsbidrag. Norrköping är en viktig tillväxtkommun med mycket goda förutsättningar där vi vill verka långsiktigt, säger Henrik Nordlöf, vice VD/fastighetschef, Slättö förvaltning.”

Slättös fastigheter finns i Sveriges ledande regionstäder vilket innebär goda förutsättningar för stabila kassaflöden och långsiktig värdetillväxt. Slättö leder själva förvaltningen av våra portföljer och handlar upp löpande skötsel och drift genom avtal med entreprenörer på våra lokala marknader.

Vi känner oss trygga i vår affär och känner en äkta passion för våra fastigheter. Våra investeringar sker i huvudsak genom affärer där förvärvsprocessen inleds redan före byggstart, vilket skapar goda möjligheter att forma slutprodukten utifrån Slättös egna teknik- och hållbarhetsprogram.

”Med denna arkitekttävling finns en fantastisk potential att bidra med spännande ny arkitektur i synergi med det historiska industrilandskapet på platsen. De hantverksmässiga detaljerna i de befintliga byggnaderna inspirerar oss att designa gedigna byggnader med fokus detaljer och kvalité. Kvarteret Garvaren har alla möjligheter att bli en attraktiv miljö för de boende och bidra till en levande stadsmiljö, säger Ola Jonsson, C.F.Möller arkitektbyrå”

För ytterligare information:

Henrik Nordlöf, 070 368 80 49, henrik.nordlof@slattoforvaltning.se

Per Berggren ny styrelseordförande i Slättö

Per Berggren har valts till ny styrelseordförande i Slättö förvaltning AB. Per efterträder Charlotte Axelsson som kvarstår i styrelsen. Berggren kommer att arbeta halvtid i verksamheten inom ramen för uppdraget.

Per Berggren har en gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen med roller i ledande befattning från bland annat Wihlborgs Fastigheter AB, Fabege AB (publ), Bostads AB Drott och Skanska Fastigheter Stockholm Aktiebolag samt som verkställande direktör för Jernhusen AB och Hemsö Fastighets AB.

Per har arbetat med exploateringsfrågor och utvecklingsprojekt i många av Sveriges kommuner och har en omfattande erfarenhet av att arbeta mot den offentliga sektorn samt i bolag med publik profil.

  • Slättö är mitt uppe i en spännande utvecklingsfas som jag ser fram emot att leda tillsammans med övriga styrelsen, säger Per Berggren, styrelseordförande i Slättö.Per Berggren är dessutom styrelseledamot i Castellum AB, BRIS samt SSM Holding AB. Han har läst ekonomi vid Stockholms universitet och är utbildad civilingenjör i väg- och vattenbyggnad vid Kungliga Tekniska Högskolan.
  • Charlotte Axelsson har varit väldigt betydelsefull för Slättös hittillsvarande utveckling och jag är väldigt glad att hon fortsätter i styrelsen som ledamot. Nu ser jag fram emot att intensifiera arbetet med Per och ta del av den stora erfarenhet han har av fastighetsutveckling och företagsbyggande, säger Johan Karlsson, VD i Slättö.För ytterligare information:

    Johan Karlsson, VD, johan.karlsson@slattoforvaltning.se, 070-363 55 09
    Per Berggren, styrelseordförande, per.berggren@slattoforvaltning.se

Slättö ingår ramavtal med Magnolia Bostad

Slättö har idag tecknat ramavtal med Magnolia Bostad. Samarbetet innebär att Slättö förvärvar bostadsprojekt av Magnolia Bostad till ett värde av minst 5 mdkr, vilket succesivt kan komma att öka till 14 mdkr. Projektportföljen är koncentrerad till Stockholm, Uppsala och Öresundsregionen.

Projektportföljen omfattar 13 projekt om 450 000 kvm ljus BTA, motsvarade cirka 7 000 lägenheter. Samarbetet baseras på byggnation av hyresrätter samtidigt som parterna har en gemensam intention att cirka 25 procent av byggrätterna ska upplåtas som bostadsrätt. Avtalet innebär ingen omedelbar vinstavräkning, utan vinstavräkning kommer ske i takt med att projekten realiseras.

Drygt hälften av projekten finns redan i Magnolia Bostads existerande portfölj och resterande är ej ännu förvärvade potentiella byggrätter. Detta medför att Magnolia Bostad får en ökad säkerhet vid försäljning av existerade projektportfölj samt säkrar köpare till framtida potentiella projekt.

Magnolia Bostad ska tillse att samtliga projekt uppförs som nyckelfärdiga flerbostadshus huvudsakligen avsedda för bostadsändamål. Mot bakgrund av ovanstående har parterna ingått avtal i syfte att så långt som möjligt fastställa ekonomiska, juridiska och byggnadstekniska villkor avseende projekten.

Ramavtalet sträcker sig till den 31 mars 2020 med möjlighet till förlängning och är villkorat av att Slättö erhåller erforderlig finansiering.

Pangea Property Partners har agerat finansiell rådgivare och Wistrand Advokatbyrå har agerat legal rådgivare åt Slättö. Wigge & Partners har agerat legal rådgivare åt Magnolia Bostad.

– Avtalet gynnar vår fortsatta expansion och förstärker vår position som en av Sveriges ledande samhällsutvecklare. Vi har sedan tidigare ett väl fungerande samarbete med Slättö och ser framemot en fördjupad relation, säger Fredrik Lidjan, verkställande direktör, Magnolia Bostad.

– Slättö avser att långsiktigt äga och förvalta portföljen. Bostäder inom portföljen utvecklas i enlighet med Slättös hållbarhetsprogram och ambitiösa tekniska standard, vilket bland annat innebär krav för Miljöbyggnad Silver. Ramavtalet med Magnolia Bostad passar väl in i vår strategi för fortsatt utveckling och tillväxt, säger Johan Karlsson, verkställande direktör, Slättö.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan, verkställande direktör
070-223 43 47, fredrik.lidjan@magnoliabostad.se

Johan Karlsson, verkställande direktör
070-363 55 09, johan.karlsson@slattoforvaltning.se

Slättö förvärvar 217 lägenheter i Örebro

Slättö har förvärvat 217 lägenheter vid Södra Ladugårdsängen, Örebro, från Magnolia Bostad med inflyttning under 2018.

Affären innefattar projektet ”Segelflygaren”, Glidplanet 1 och är beläget vid Södra Ladugårdsängen som är en del av Örebros stora utvecklingsområde vilket totalt kommer omfatta 230 000 kvm med 3 000 nya hem.

Slättö har sedan tidigare 350 lägenheter under uppförande i Örebro och har dessutom erhållit markanvisningar, dels vid Södra Ladugårdsängen och dels vid Örnsro med projektet Örnsro Trästad.

– Affären stärker vår närvaro i Örebro och vi ser stora möjligheter till synergier och skalfördelar med våra övriga projekt i området. Efter förvärvet har vi en portfölj i Örebro om fler än 900 lägenheter. Slättö söker löpande möjligheter i tillväxtorter och förvärvet ligger i linje med våra ambitioner, säger Henrik Nordlöf, vice vd för Slättö Förvaltning.

För ytterligare information:

Henrik Nordlöf, tel. mobil. 070 368 80 49 eller E-post: henrik.nordlof@slattoforvaltning.se

För koordination: Mårten Granberg, tel. mobil. 070 764 01 00

Ytterligare markanvisning i Norrköping för Slättö

Norrköpings kommun har offentliggjort vilka byggherrar som erhållit marktilldelning vid Sandtorp, väster om Kneippen. Slättö som tidigare är med och utvecklar Inre Hamnen i Norrköping tilldelades område E och F vilket totalt innebär cirka 8 500 BTA och 115 hyreslägenheter. Anbudet utformades i samarbete med Arkitektgruppen GKAK och Byggkoordinator.

Tävlingsuppgiften var att kombinera de olika hållbarhetsperspektiven grönstrukturer, sociala aspekter och byggnaders utformning till en intressant helhet. Bedömning har gjorts utifrån hur väl bebyggelsen och funktionerna är gestaltade till målbilden för området samt hur den arkitektoniska kvaliteten främjar stadslivet och den sociala integrationen och interaktionen. Totalt fyra byggherrar erhöll tilldelning varav Slättö var en.

Slättö avser utforma en varierad och levande stadsdel med spännande och berikande arkitektur. En arkitektur som bidrar till platsens identitet och är värdeskapande i ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Slättö ska tillföra mervärden för stadsdelen utöver ramarna för bostadshusen innefattande vackra och inkluderande utemiljöer, attraktiva fasader, generösa bottenvåningar, välkomnande entréer och en mångfald av boendealternativ. Helt i linje med beskrivningen att minimera klimatpåverkan, balansera den goda jorden och maximera sinnesupplevelserna.

– Vi är mycket stolta över att få en ytterligare tilldelning i Norrköping, det kommer komma båda våra projekt tillgodo. Vi avser även bidra med mervärden såsom kylrum för matleveranser, bil- och cykelpool, digital tavla med kollektivtrafikinformation förutom den spännande arkitekturen, säger Henrik Nordlöf, vice vd för Slättö Förvaltning.

För ytterligare information:

Henrik Nordlöf, tel. mobil. 070 368 80 49 eller E-post: henrik.nordlof@slattoforvaltning.se

För koordination: Mårten Granberg, tel. mobil. 070 764 01 00

Slättö erhåller ytterligare markanvisning i Örebro

Slättö har erhållit ytterligare en markanvisning i Örebro denna gång vid vid Södra Ladugårdsängen – Etapp 2. Slättö tilldelas Tomt D med en byggrätt på drygt 8 000 BTA.

Sex olika byggaktörer valdes ut bland 30 inlämnade förslag för att bygga sammanlagt 500 lägenheter i den nya stadsdelen. Totalt med andra etapper kommer det nya bostadsområdet Södra Ladugårdsängen omfatta 230 000 kvm med 3 000 nya hem.

Slättö kommer tillföra mervärden för stadsdelen utöver ramarna för bostadshusen. Det innefattar vackra och inkluderande utemiljöer, attraktiva fasader, generösa bottenvåningar, välkomnande entréer och en mångfald av boendealternativ. Byggnadernas skala kommer anpassas så att de boende kan referera till ”sitt hus” och peka på sin entré.

– Vi på Slättö välkomnar en ytterligare markanvisning i Örebro. Häromdagen fick vi beskedet att vi vann markanvisningstävlingen som arrangerades på Örnsro med vårt bidrag ”Örnsro – Trästad” och nu har vi fått besked om att vi tilldelats Tomt D vid Södra Ladugårdsängen. Vår ökade närvaro i Örebro kommer att komma alla våra projekt till nytta, säger Henrik Nordlöf, vice vd för Slättö Förvaltning.

Slättös förslag har utarbetats i samarbete med C.F. Møller arkitekter.

Slättö erhåller AIFM-tillstånd från Finansinspektionen

Slättö Förvaltning AB erhöll den 15 april 2016 tillstånd från Finansinspektionen att förvalta alternativa investeringsfonder med fastighetsfondstrategier.

Finansinspektionens beslut grundar sig på lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, (LAIF), 3 kap. 1 och 9 §§, 2013:561. Slättö Förvaltning är för närvarande extern förvaltare av fyra alternativa investeringsfonder, Hyresrättsfonden 1 AB (publ), Hyresrättsfonden 2 AB, Hyresrättsfonden 3 AB (publ) och Slättö IV AB.

Slättö Förvaltnings affärsidé är att direktinvestera i nyproducerade hyresfastigheter i svenska tillväxtorter. Per 2015-12-31 summerade koncernen en balansomslutning om drygt 1 800 Mkr och ett eget kapital om drygt 900 Mkr. Portföljen omsluter drygt 3 100 lägenheter när samtliga projekt färdigställts under 2016 och 2017, vilket motsvarar ett underliggande fastighetsvärde om drygt 6 000 Mkr. Slättö har etablerad närvaro i Karlstad, Knivsta, Linköping, Norrköping, Norrtälje, Stockholm, Umeå, Upplands Bro, Västerås och Örebro.

– Vi på Slättö välkomnar Finansinspektionens beslut. Det har varit nyttigt för oss att konsolidera och kvalitetssäkra vår verksamhetsstyrning. Vi har definierat ett antal viktiga processer, genomfört ett antal strategiska nyckelrekryteringar och står nu väl rustade för att fortsätta arbetet efter vår målsättning; att långsiktigt vara värdeskapande för våra investerare, att efterleva och utveckla vårt ambitiösa hållbarhetsprogram samt att vara en uppskattad värd till våra hyresgäster, säger Johan Karlsson, vd för Slättö Förvaltning.

Slättö har använt Gernandt & Danielsson som rådgivare i processen.

För ytterligare information:

Johan Karlsson, vd, tel. mobil. 070 363 55 09eller E-post: johan.karlsson@slattoforvaltning.se

Per Gebenius, CFO, tel. mobil. 072 587 54 16 eller E-pst: per.gebenius@slattoforvaltning.se

För koordination: Mårten Granberg, tel. mobil. 070 764 01 00

Slättö och MatHem.se inleder samarbete

Slättö och MatHem inleder ett samarbete för Slättös hyresgäster. Hyresgästerna kommer att erhålla erbjudanden, fria leveranser, inflyttningskassar samt kylt förvaringsutrymmen för matleveranser i entréer.

Som ett led i samarbetet kommer Slättö bygga kylrum i anslutningen till entréerna. Kylrummen möjliggör leverans från Mathem även på tider när hyresgästerna inte är hemma. Först ut i satsningen blir Slättös projekt på Öster Mälarstrand i Västerås. Slättö tilldelades två kvarter och kommer bygga ca 90 lägenheter med byggstart 2016. Inriktningen för Öster Mälarstrand är omfattande mobilitetslösningar och hållbart byggande.

Samarbetet med MatHem innebär att Slättö redan från start planerar in kylutrymmen där hyresgäster har möjlighet att få matvaror flexibelt levererade och förvarade utan att kylkedjan bryts.

– Vi är mycket tillfreds över samarbetet med MatHem. Det här är ett led i vår strävan att ge våra hyresgäster ett kvalitativt boende, förenklad vardag, samtidigt som det gynnar miljön. En stor anledning till varför man tar bilen till arbetet är för att handla på vägen hem. Med vårt samarbete med Mathem blir dessa resor onödiga eftersom matkassarna redan väntar på dig i kylrummet när du kommer hem, säger Henrik Nordlöf, vice vd för Slättö.

MatHem är Sveriges största matbutik på nätet och erbjuder både färdiga matkassar och lösplock av 10 000 varor. Leverans sker med egna bilar i en obruten kylkedja direkt hem till dörren.

– Vi är glada över samarbetet med Slättö. MatHems affärsidé är att förenkla människors vardag. Våra kunder spar cirka 4 timmar i veckan genom att handla mat på nätet. Att vi dessutom kan minska antalet bilresor och miljöpåverkan, ja det är något som våra kunder värdesätter högt, säger Dan Rexhammar, ansvarig för samarbeten på MatHem.

Magnus Edström (MP), ordförande i fastighetsnämnden kommenterar samarbetet:

– Det är ett bra initiativ att en fastighetsägare samverkar med tjänstesektorn för att göra livet enklare för hyresgästerna. I bästa fall kan det dessutom innebära en vinst för miljön.

För ytterligare information:

Henrik Nordlöf, tel. mobil. 070 368 80 49 eller E-post: henrik.nordlof@slattoforvaltning.se

Dan Rexhammar, tel. mobil. 0735 30 40 50 eller E-post: dan.rexhammar@mathem.se

För koordination: Mårten Granberg, tel. mobil. 070 764 01 00