Per Berggren ny styrelseordförande i Slättö

Per Berggren har valts till ny styrelseordförande i Slättö förvaltning AB. Per efterträder Charlotte Axelsson som kvarstår i styrelsen. Berggren kommer att arbeta halvtid i verksamheten inom ramen för uppdraget.

Per Berggren har en gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen med roller i ledande befattning från bland annat Wihlborgs Fastigheter AB, Fabege AB (publ), Bostads AB Drott och Skanska Fastigheter Stockholm Aktiebolag samt som verkställande direktör för Jernhusen AB och Hemsö Fastighets AB.

Per har arbetat med exploateringsfrågor och utvecklingsprojekt i många av Sveriges kommuner och har en omfattande erfarenhet av att arbeta mot den offentliga sektorn samt i bolag med publik profil.

  • Slättö är mitt uppe i en spännande utvecklingsfas som jag ser fram emot att leda tillsammans med övriga styrelsen, säger Per Berggren, styrelseordförande i Slättö.Per Berggren är dessutom styrelseledamot i Castellum AB, BRIS samt SSM Holding AB. Han har läst ekonomi vid Stockholms universitet och är utbildad civilingenjör i väg- och vattenbyggnad vid Kungliga Tekniska Högskolan.
  • Charlotte Axelsson har varit väldigt betydelsefull för Slättös hittillsvarande utveckling och jag är väldigt glad att hon fortsätter i styrelsen som ledamot. Nu ser jag fram emot att intensifiera arbetet med Per och ta del av den stora erfarenhet han har av fastighetsutveckling och företagsbyggande, säger Johan Karlsson, VD i Slättö.För ytterligare information:

    Johan Karlsson, VD, johan.karlsson@slattoforvaltning.se, 070-363 55 09
    Per Berggren, styrelseordförande, per.berggren@slattoforvaltning.se

Slättö ingår ramavtal med Magnolia Bostad

Slättö har idag tecknat ramavtal med Magnolia Bostad. Samarbetet innebär att Slättö förvärvar bostadsprojekt av Magnolia Bostad till ett värde av minst 5 mdkr, vilket succesivt kan komma att öka till 14 mdkr. Projektportföljen är koncentrerad till Stockholm, Uppsala och Öresundsregionen.

Projektportföljen omfattar 13 projekt om 450 000 kvm ljus BTA, motsvarade cirka 7 000 lägenheter. Samarbetet baseras på byggnation av hyresrätter samtidigt som parterna har en gemensam intention att cirka 25 procent av byggrätterna ska upplåtas som bostadsrätt. Avtalet innebär ingen omedelbar vinstavräkning, utan vinstavräkning kommer ske i takt med att projekten realiseras.

Drygt hälften av projekten finns redan i Magnolia Bostads existerande portfölj och resterande är ej ännu förvärvade potentiella byggrätter. Detta medför att Magnolia Bostad får en ökad säkerhet vid försäljning av existerade projektportfölj samt säkrar köpare till framtida potentiella projekt.

Magnolia Bostad ska tillse att samtliga projekt uppförs som nyckelfärdiga flerbostadshus huvudsakligen avsedda för bostadsändamål. Mot bakgrund av ovanstående har parterna ingått avtal i syfte att så långt som möjligt fastställa ekonomiska, juridiska och byggnadstekniska villkor avseende projekten.

Ramavtalet sträcker sig till den 31 mars 2020 med möjlighet till förlängning och är villkorat av att Slättö erhåller erforderlig finansiering.

Pangea Property Partners har agerat finansiell rådgivare och Wistrand Advokatbyrå har agerat legal rådgivare åt Slättö. Wigge & Partners har agerat legal rådgivare åt Magnolia Bostad.

– Avtalet gynnar vår fortsatta expansion och förstärker vår position som en av Sveriges ledande samhällsutvecklare. Vi har sedan tidigare ett väl fungerande samarbete med Slättö och ser framemot en fördjupad relation, säger Fredrik Lidjan, verkställande direktör, Magnolia Bostad.

– Slättö avser att långsiktigt äga och förvalta portföljen. Bostäder inom portföljen utvecklas i enlighet med Slättös hållbarhetsprogram och ambitiösa tekniska standard, vilket bland annat innebär krav för Miljöbyggnad Silver. Ramavtalet med Magnolia Bostad passar väl in i vår strategi för fortsatt utveckling och tillväxt, säger Johan Karlsson, verkställande direktör, Slättö.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan, verkställande direktör
070-223 43 47, fredrik.lidjan@magnoliabostad.se

Johan Karlsson, verkställande direktör
070-363 55 09, johan.karlsson@slattoforvaltning.se

Slättö förvärvar 217 lägenheter i Örebro

Slättö har förvärvat 217 lägenheter vid Södra Ladugårdsängen, Örebro, från Magnolia Bostad med inflyttning under 2018.

Affären innefattar projektet ”Segelflygaren”, Glidplanet 1 och är beläget vid Södra Ladugårdsängen som är en del av Örebros stora utvecklingsområde vilket totalt kommer omfatta 230 000 kvm med 3 000 nya hem.

Slättö har sedan tidigare 350 lägenheter under uppförande i Örebro och har dessutom erhållit markanvisningar, dels vid Södra Ladugårdsängen och dels vid Örnsro med projektet Örnsro Trästad.

– Affären stärker vår närvaro i Örebro och vi ser stora möjligheter till synergier och skalfördelar med våra övriga projekt i området. Efter förvärvet har vi en portfölj i Örebro om fler än 900 lägenheter. Slättö söker löpande möjligheter i tillväxtorter och förvärvet ligger i linje med våra ambitioner, säger Henrik Nordlöf, vice vd för Slättö Förvaltning.

För ytterligare information:

Henrik Nordlöf, tel. mobil. 070 368 80 49 eller E-post: henrik.nordlof@slattoforvaltning.se

För koordination: Mårten Granberg, tel. mobil. 070 764 01 00

Ytterligare markanvisning i Norrköping för Slättö

Norrköpings kommun har offentliggjort vilka byggherrar som erhållit marktilldelning vid Sandtorp, väster om Kneippen. Slättö som tidigare är med och utvecklar Inre Hamnen i Norrköping tilldelades område E och F vilket totalt innebär cirka 8 500 BTA och 115 hyreslägenheter. Anbudet utformades i samarbete med Arkitektgruppen GKAK och Byggkoordinator.

Tävlingsuppgiften var att kombinera de olika hållbarhetsperspektiven grönstrukturer, sociala aspekter och byggnaders utformning till en intressant helhet. Bedömning har gjorts utifrån hur väl bebyggelsen och funktionerna är gestaltade till målbilden för området samt hur den arkitektoniska kvaliteten främjar stadslivet och den sociala integrationen och interaktionen. Totalt fyra byggherrar erhöll tilldelning varav Slättö var en.

Slättö avser utforma en varierad och levande stadsdel med spännande och berikande arkitektur. En arkitektur som bidrar till platsens identitet och är värdeskapande i ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Slättö ska tillföra mervärden för stadsdelen utöver ramarna för bostadshusen innefattande vackra och inkluderande utemiljöer, attraktiva fasader, generösa bottenvåningar, välkomnande entréer och en mångfald av boendealternativ. Helt i linje med beskrivningen att minimera klimatpåverkan, balansera den goda jorden och maximera sinnesupplevelserna.

– Vi är mycket stolta över att få en ytterligare tilldelning i Norrköping, det kommer komma båda våra projekt tillgodo. Vi avser även bidra med mervärden såsom kylrum för matleveranser, bil- och cykelpool, digital tavla med kollektivtrafikinformation förutom den spännande arkitekturen, säger Henrik Nordlöf, vice vd för Slättö Förvaltning.

För ytterligare information:

Henrik Nordlöf, tel. mobil. 070 368 80 49 eller E-post: henrik.nordlof@slattoforvaltning.se

För koordination: Mårten Granberg, tel. mobil. 070 764 01 00

Slättö erhåller ytterligare markanvisning i Örebro

Slättö har erhållit ytterligare en markanvisning i Örebro denna gång vid vid Södra Ladugårdsängen – Etapp 2. Slättö tilldelas Tomt D med en byggrätt på drygt 8 000 BTA.

Sex olika byggaktörer valdes ut bland 30 inlämnade förslag för att bygga sammanlagt 500 lägenheter i den nya stadsdelen. Totalt med andra etapper kommer det nya bostadsområdet Södra Ladugårdsängen omfatta 230 000 kvm med 3 000 nya hem.

Slättö kommer tillföra mervärden för stadsdelen utöver ramarna för bostadshusen. Det innefattar vackra och inkluderande utemiljöer, attraktiva fasader, generösa bottenvåningar, välkomnande entréer och en mångfald av boendealternativ. Byggnadernas skala kommer anpassas så att de boende kan referera till ”sitt hus” och peka på sin entré.

– Vi på Slättö välkomnar en ytterligare markanvisning i Örebro. Häromdagen fick vi beskedet att vi vann markanvisningstävlingen som arrangerades på Örnsro med vårt bidrag ”Örnsro – Trästad” och nu har vi fått besked om att vi tilldelats Tomt D vid Södra Ladugårdsängen. Vår ökade närvaro i Örebro kommer att komma alla våra projekt till nytta, säger Henrik Nordlöf, vice vd för Slättö Förvaltning.

Slättös förslag har utarbetats i samarbete med C.F. Møller arkitekter.

Slättö erhåller AIFM-tillstånd från Finansinspektionen

Slättö Förvaltning AB erhöll den 15 april 2016 tillstånd från Finansinspektionen att förvalta alternativa investeringsfonder med fastighetsfondstrategier.

Finansinspektionens beslut grundar sig på lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, (LAIF), 3 kap. 1 och 9 §§, 2013:561. Slättö Förvaltning är för närvarande extern förvaltare av fyra alternativa investeringsfonder, Hyresrättsfonden 1 AB (publ), Hyresrättsfonden 2 AB, Hyresrättsfonden 3 AB (publ) och Slättö IV AB.

Slättö Förvaltnings affärsidé är att direktinvestera i nyproducerade hyresfastigheter i svenska tillväxtorter. Per 2015-12-31 summerade koncernen en balansomslutning om drygt 1 800 Mkr och ett eget kapital om drygt 900 Mkr. Portföljen omsluter drygt 3 100 lägenheter när samtliga projekt färdigställts under 2016 och 2017, vilket motsvarar ett underliggande fastighetsvärde om drygt 6 000 Mkr. Slättö har etablerad närvaro i Karlstad, Knivsta, Linköping, Norrköping, Norrtälje, Stockholm, Umeå, Upplands Bro, Västerås och Örebro.

– Vi på Slättö välkomnar Finansinspektionens beslut. Det har varit nyttigt för oss att konsolidera och kvalitetssäkra vår verksamhetsstyrning. Vi har definierat ett antal viktiga processer, genomfört ett antal strategiska nyckelrekryteringar och står nu väl rustade för att fortsätta arbetet efter vår målsättning; att långsiktigt vara värdeskapande för våra investerare, att efterleva och utveckla vårt ambitiösa hållbarhetsprogram samt att vara en uppskattad värd till våra hyresgäster, säger Johan Karlsson, vd för Slättö Förvaltning.

Slättö har använt Gernandt & Danielsson som rådgivare i processen.

För ytterligare information:

Johan Karlsson, vd, tel. mobil. 070 363 55 09eller E-post: johan.karlsson@slattoforvaltning.se

Per Gebenius, CFO, tel. mobil. 072 587 54 16 eller E-pst: per.gebenius@slattoforvaltning.se

För koordination: Mårten Granberg, tel. mobil. 070 764 01 00

Slättö och MatHem.se inleder samarbete

Slättö och MatHem inleder ett samarbete för Slättös hyresgäster. Hyresgästerna kommer att erhålla erbjudanden, fria leveranser, inflyttningskassar samt kylt förvaringsutrymmen för matleveranser i entréer.

Som ett led i samarbetet kommer Slättö bygga kylrum i anslutningen till entréerna. Kylrummen möjliggör leverans från Mathem även på tider när hyresgästerna inte är hemma. Först ut i satsningen blir Slättös projekt på Öster Mälarstrand i Västerås. Slättö tilldelades två kvarter och kommer bygga ca 90 lägenheter med byggstart 2016. Inriktningen för Öster Mälarstrand är omfattande mobilitetslösningar och hållbart byggande.

Samarbetet med MatHem innebär att Slättö redan från start planerar in kylutrymmen där hyresgäster har möjlighet att få matvaror flexibelt levererade och förvarade utan att kylkedjan bryts.

– Vi är mycket tillfreds över samarbetet med MatHem. Det här är ett led i vår strävan att ge våra hyresgäster ett kvalitativt boende, förenklad vardag, samtidigt som det gynnar miljön. En stor anledning till varför man tar bilen till arbetet är för att handla på vägen hem. Med vårt samarbete med Mathem blir dessa resor onödiga eftersom matkassarna redan väntar på dig i kylrummet när du kommer hem, säger Henrik Nordlöf, vice vd för Slättö.

MatHem är Sveriges största matbutik på nätet och erbjuder både färdiga matkassar och lösplock av 10 000 varor. Leverans sker med egna bilar i en obruten kylkedja direkt hem till dörren.

– Vi är glada över samarbetet med Slättö. MatHems affärsidé är att förenkla människors vardag. Våra kunder spar cirka 4 timmar i veckan genom att handla mat på nätet. Att vi dessutom kan minska antalet bilresor och miljöpåverkan, ja det är något som våra kunder värdesätter högt, säger Dan Rexhammar, ansvarig för samarbeten på MatHem.

Magnus Edström (MP), ordförande i fastighetsnämnden kommenterar samarbetet:

– Det är ett bra initiativ att en fastighetsägare samverkar med tjänstesektorn för att göra livet enklare för hyresgästerna. I bästa fall kan det dessutom innebära en vinst för miljön.

För ytterligare information:

Henrik Nordlöf, tel. mobil. 070 368 80 49 eller E-post: henrik.nordlof@slattoforvaltning.se

Dan Rexhammar, tel. mobil. 0735 30 40 50 eller E-post: dan.rexhammar@mathem.se

För koordination: Mårten Granberg, tel. mobil. 070 764 01 00

Jens Lackmann ny produktions- och utvecklingschef på Slättö

Slättö har rekryterat Jens Lackmann till tjänsten som ny produktions- och utvecklingschef. Lackmann kommer närmast från tjänsten som vd för Strabag Projektutveckling.

Jens Lackmann är utbildad vid Stockholm Universitet och Stockholm School of Economics Executive Education. Han har tidigare haft chefsbefattningar inom bland andra Fabege, Peab och Platzer.

– Jens Lackmann är varmt välkommen till oss på Slättö. Jens breda erfarenhet inom produktion och utveckling passar väl in den fas vi för närvarande befinner oss i. Slättö är i stark tillväxt och har en ökad efterfrågan att möta. Jens ger ökad förmåga inom produktion som kommer alla våra projekt tillgodo, säger Johan Karlsson, vd för Slättö Förvaltning.

– Slättö är ett mycket spännande företag. Jag ser fram emot att vara en del av den fortsatta utvecklingen, säger Jens Lackmann, tillträdande produktions- och utvecklingschef på Slättö Förvaltning.

För ytterligare information:

Jens Lackmann, tel. mobil. 070 288 76 99eller E-post: jens.lackmann@slattoforvaltning.se

För koordination: Mårten Granberg, tel. mobil. 070 764 01 00

Slättö rekryterar Per Gebenius

Slättö har rekryterat Per Gebenius till tjänsten som ny ekonomichef, CFO. Gebenius kommer närmast från Skanska Financial Services vid Skanska AB.

Per Gebenius är utbildad civilingenjör vid Lunds Universitet med en specialisering på fastighetsekonomi. Han har en bred erfarenhet från fastighets- och finansbranschen och har bland annat innehaft tjänster på Skanska, Swedbank, Genesta och Landsbanki.

– Vi välkomnar Per Gebenius till Slättö och rollen som vår nye CFO. Slättö har haft en mycket stark tillväxt under året som gått och rekryteringen av Per är ett led i att stärka vår organisation för framtiden. Hans breda erfarenhet och kunskap inom fastighetsbranschen blir ett välkommet tillskott, säger Johan Karlsson, vd för Slättö Förvaltning.

– Slättö är ett av de fastighetsbolag som bygger flest nya hyresrätter i Sverige just nu. Det ska bli en mycket intressant resa att vara med på, säger Per Gebenius, tillträdande CFO på Slättö Förvaltning.
För ytterligare information:

Per Gebenius, tel. mobil. 072 587 54 16eller E-post: per.gebenius@slattoforvaltning.se

För koordination: Mårten Granberg, tel. mobil. 070 764 01 00

Slättö förvärvar fastigheter med totalt 400 lägenheter i Kungsängen och Karlstad

Slättö har via två förvärv från Scandinavian Property Group, SPG förvärvat totalt cirka 400 hyreslägenheter i Kungsängen, Upplands Bro kommun respektive Inre Hamnen i centrala Karlstad. Fastigheterna omsluter cirka 200 hyreslägenheter vardera och den totala transaktionsvolymen uppgår till drygt 700 mkr.

I Kungsängen, Upplands Bro byggs cirka 200 lägenheter i Norrboda i nära anslutning till Slättös befintliga fastighet.

Slättö äger sedan tidigare 167 lägenheter på Bryggudden i centrala Karlstad. I november förvärvades ytterligare cirka 216 lägenheter vid Kanikenäsholmen av Magnolia. I och med dagens affär med SPG kommer Slättö vid färdigställandet äga knappt 600 lägenheter i Karlstad. Den nya affären avser cirka 200 lägenheter i Inre Hamn med byggstart under första kvartalet 2016.

Samtliga hyresrätter byggs enligt Slättös standard vilket bland annat innebär att samtliga lägenheter har balkong och uppfyller miljöklass silver. Beräknat färdigställande är under början av 2018.

– Vi på Slättö är mycket nöjda med dagens affär. Vi följer vår lagda plan med kvalitativa förvärv samtidigt som vi ser långsiktigt på våra investeringar. Vi börjar nu på allvar etablera oss i

Stor-Stockholm samtidigt som vi stärker vår närvaro i Karlstad vilket ger stora skalfördelar och synergier säger Henrik Nordlöf, vice VD för Slättö Förvaltning.

För ytterligare information:

Henrik Nordlöf, tel. mobil. 070 368 80 49 eller E-post: henrik.nordlof@slattoforvaltning.se

För koordination: Mårten Granberg, tel. mobil. 070 764 01 00